മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രാഥമിക Edit
    ആദ്യമായ, ആദ്യത്തേതായ
    primary, first


Entries from Datuk Database

പ്രാഥമിക(നാമം):: ആദ്യമായ, മുമ്പുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ personally, അവിപാലന്‍, അഗ്നീഷോമന്മാര്‍, അതീതേദ്യു, ചതയ്ക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean