മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രാതിനിധ്യം Edit
    പ്രതിനിധി എന്ന സ്ഥാനം
    state of being a representative


പ്രാതിനിധ്യം
    delegacy


Entries from Datuk Database

പ്രാതിനിധ്യം(നാമം):: പ്രതിനിധി എന്ന നില

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ignominiously, rum, അനുഗാമീനന്‍, അംശുത, വുംഗനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean