മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രാണിജാതം Edit
    ജീവിലോകം
    the world of living things


Entries from Datuk Database

പ്രാണിജാതം(നാമം):: ജീവജാലം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ erupt, politbureau, suite, അഹിര്‍ഭുദ്ധന്‍, ഇമപ്പളവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean