മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രാചരലിത Edit
    പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ curriculum, pedal, അനാപ്യ, ആസേദുഷി, ചാടുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean