മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രഹിത Edit
    ഹിതമായ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട


Entries from Datuk Database

പ്രഹിത(വിശേഷണം):: ഹിതമായ
പ്രഹിത(വിശേഷണം):: നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട
പ്രഹിത(വിശേഷണം):: അയയ്ക്കപ്പെട്ട
പ്രഹിത(വിശേഷണം):: വയ്ക്കപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ accomplice, conjunct, അക്ഷരശിക്ഷ, അതിശ്വ, ഉദ്ധതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean