മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രഹാണം Edit
    ത്യാഗം, വിട്ടുകളയരുത്


Entries from Datuk Database

പ്രഹാണം(നാമം):: ത്യാഗം, ഉപേക്ഷിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ patent, anabolism, ഇറ്റ്, ബര്‍ഹിഷ്മാന്‍, യേന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean