മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രസ്ഥപുഷ്പം Edit
    ചെറിയ തുളസി
    small basil


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ retribution, അന്തര്‍ന്നിഹിത, പ്രദേശ, വാതോര്‍മി, വേഗവതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean