മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രസൂപ്ത Edit
    ഉറങ്ങിയ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alpha, shamble, sprinkling, ഇന്വകകള്‍, അഞ്ചാംപുര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean