മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രസാരി Edit
    പ്രസരിക്കുന്ന വ്യാപിക്കുന്ന


പ്രസാരി Edit
    പ്രസരിക്കുന്ന, വ്യാപിക്കുന്ന


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അശ്വവാരണം, ആരണം, മാരി, മരുദേശം, തോയാകരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean