മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രസാരം Edit
    വ്യാപ്തി, സഞ്ചാരം


പ്രസാരം Edit
    വ്യാപ്തി


Entries from Datuk Database

പ്രസാരം(നാമം):: വ്യാപ്തി
പ്രസാരം(നാമം):: വായ്തുറക്കല്‍
പ്രസാരം(നാമം):: പുല്ലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ item, ചുഴലി, അച്ചപ്പന്‍, അംശയിതാവ്, ജലജപം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean