മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രസംഗത Edit
    ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിനിടക്ക്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനുജാത, അഭിഗരം, പ്രിയത, അശ്രി, അന്തര്‍ഹിതാത്മാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean