മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രവൃത്ത Edit
    തടസ്സമില്ലാത്ത, തുടങ്ങിയ
    unobstructed, commenced


Entries from Datuk Database

പ്രവൃത്ത(വിശേഷണം):: പ്രവര്‍ത്തിക്കപ്പെട്ട
പ്രവൃത്ത(വിശേഷണം):: തുടങ്ങിയ
പ്രവൃത്ത(വിശേഷണം):: സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട
പ്രവൃത്ത(വിശേഷണം):: ഉരുണ്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ congregate, osculation, parse, wireless, അഷ്ടാംഗധീ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean