മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രവിവിക്ഷു Edit
    പ്രവേശിപ്പാനാഗ്രഹിക്കുന്ന


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ discrepancy, hockey, lamppost, ഛത്ര, വിഭാര്യന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean