മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രവിദാര Edit
    പിളര്‍ക്കല്‍, യുദ്ധം, കലഹം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ butter up, cockle, മേഘകഫം, പര്യാദി, സര്‍ജ്ജനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean