മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രവപ Edit
    വളരെ തടിച്ച


Entries from Datuk Database

പ്രവപ(വിശേഷണം):: വളരെ തടിച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ drivel, methodology, toddle, attic, അപ്പാര്‍ത്തീഡ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean