മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രലേപകം Edit
    ഒരു തരം സന്നി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ niche, spencer, മാര്‍ത്താണ്ഡന്‍, അസ്തിവാരം, പഞ്ജിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean