മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രലവം Edit
നാമം
    കഷണം ,ഖണ്ഡം, പത്രാവരണം


Entries from Datuk Database

പ്രലവം(നാമം):: കഷണം, ഖണ്ഡം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ perch, അനുഗ്രാഹക, ചടേന്ന്, ഒറ്റ, മൃതോത്ഥാനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean