മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രലവം Edit
നാമം
    കഷണം ,ഖണ്ഡം, പത്രാവരണം


Entries from Datuk Database

പ്രലവം(നാമം):: കഷണം, ഖണ്ഡം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crypto, peculiarly, quantum, അഗ്രബുക്ക്, അളു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean