മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രലയം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    പ്രളയം


Entries from Datuk Database

പ്രലയം(നാമം):: പ്രളയം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ appliance, brutalize, haze, lard, spare


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean