മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രരോദനം Edit
നാമം
    കരച്ചില്‍ ,വിലാപം
    weeping
Base: Sanskrit


പ്രരോദനം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    കുമാരനാശാന്റെ ഒരു വിലാപകാവ്യം


പ്രരോദനം
    requiem


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ leper, whereas, ആതി, മന്ഥാനം, അത്യന്തം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean