മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രയോഗാതിശയം Edit
നാമം
    പ്രസ്താവനാഭേദം
More details: നാടകത്തിൽ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ countenance, gob, അവരമിക്കുക, അക്ഷിരോമം, അനേകമൂര്‍ത്തി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean