മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രയാഗഭയന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    ഇന്ദ്രന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ passage, pole, അകവാള്‍, അശ്വരോധം, വ്യാക്ഷേപകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean