മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രമഥപതി Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    പ്രമഥനാഥന്‍ ,ശിവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അരണ്യൗകസ്സ്, ബാലാവബോധന, ചതുര്‍ബാഹു, ഉച്ചതരു, റൗക്ക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean