മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രമഥനം Edit
നാമം
    വധം, പീഡനം.
    Killing, Torture.
(പര്യായം) പ്രമഥം


പ്രമഥനം Edit
നാമം
    കടച്ചില്‍


Entries from Datuk Database

പ്രമഥ(ന)ം(നാമം):: വധം
പ്രമഥ(ന)ം(നാമം):: പീഡനം
പ്രമഥ(ന)ം(നാമം):: കടച്ചില്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cone, consistent, limelight, മണല്ക്കൂറ്, വീടുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean