മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രഭൃതി Edit
നാമം
    ആരംഭം
    beginning


പ്രഭൃതി Edit
അവ്യയം
    തുടങ്ങി, മുതല്ക്ക്


Entries from Datuk Database

പ്രഭൃതി(അവ്യയം):: തുടങ്ങി, മുതല്‍ക്ക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ detection, ramify, take in, ഷോദല്‍, സ്വകാര്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean