മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രഭാതിക Edit
    പ്രഭാതത്തെ സംബന്ധിച്ച


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lacteal, uniform, അസിധാരാവലേഹനം, ആകര്‍ഷക, ഇടിവല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean