മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രധാനത Edit
നാമം
    പ്രാധാന്യം ,പ്രധാനത്വം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ prepay, swamp, അഗസ്ത്യസംഹിത, അക്ഷയ്യോദകം, അഭിവദിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean