മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രദ്വേഷണം Edit
നാമം
    വിരോധം, വെറുപ്പ്, പ്രദ്വേഷം


Entries from Datuk Database

പ്രദ്വേഷ(ണ)ം(നാമം):: വിരോധം, വെറുപ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ incommunicative, minor, അനോകവാഹ്യ, ചാതിക്കാരന്‍, ചരിവായി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean