മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രദ്യോതന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    ഒരു രാജാവ്, വത്സന്റെ ശ്വശുരന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ by pass, irrational, അജാഗരണം, ആഹോപുരുഷിക, ചിരങ്ങ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean