മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രദര്‍ശം Edit
നാമം
    നോട്ടം, കാഴ്ച
    look, sight
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

പ്രദര്‍ശം(നാമം):: നോട്ടം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hike, ഇന്ദീവരാക്ഷി, ഭാരവാഹി, വിതുമ്പ്, അഞ്ചല്‍പ്പുര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean