മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രദര്‍ശം Edit
നാമം
    നോട്ടം, കാഴ്ച
    look, sight
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

പ്രദര്‍ശം(നാമം):: നോട്ടം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ in process of time, jar, undress, അപോദന്‍, അപഹായ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean