മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രദക്ഷിണം Edit
നാമം
    വലംവയ്പ്
    circumambulation
Base: Sanskrit


പ്രദക്ഷിണം Edit
നാമം
    വലത്തോട്ടുള്ള ചുറ്റിസ്സഞ്ചാരം
Base: Sanskrit


പ്രദക്ഷിണം Edit
ക്രിയാവിശേഷണം
    ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട്
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

പ്രദക്ഷിണം(അവ്യയം):: വലത്തോട്ട്
പ്രദക്ഷിണം(നാമം):: വലംവയ്ക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pole axe, അടിച്ചി, അരുവൈ, അസംബന്ധാതിശയോക്തി, അധഃകരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean