മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രഥിപി Edit
    ഭൂമി
    earth


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ draggle, അയാനം, അദ്ധ്യുധ്നി, ഫാല്ഗുനീഭവന്‍, വ്യാപി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean