മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രഥിതന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    പ്രസിദ്ധന്‍
    a well known person
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beneficence, dial, paranoia, അമൂലസംഖ്യ, അനുവാകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean