മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രത്യാവൃത്തി Edit
നാമം
    പുനരാവൃത്തി
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ morphia, adjutant, അതിചരിക്കുക, പ്രതിജ്ഞേയ, അശേഷം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean