മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രത്യവലോകനം Edit
നാമം
    പുനര്‍ന്നിരീക്ഷണം ,വീണ്ടും നോക്കല്‍
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനവരാര്‍ദ്ധ്യ, ചങ്കിടി, മൗല, ആധമര്‍ണ്ണികം, പാട്ടപ്പണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean