മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രത്യപഹാരം Edit
നാമം
    തിരിയെപ്പോകല്‍
Base: Sanskrit


പ്രത്യപഹാരം Edit
    തിരിയെപ്പോകല്‍


പ്രത്യപഹാരം Edit
നാമം
    പിന്തിരിയല്‍


പ്രത്യപഹാരം Edit
നാമം
    പിന്‍വലിക്കല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lambent, protestant, അടലാശു, വിംബു, വലങ്കൈ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean