മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രത്യംഗം Edit
അവ്യയം
    അംഗംതോറും
    by each part of the body


പ്രത്യംഗം Edit
നാമം
    ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം
Base: Sanskrit


പ്രത്യംഗം Edit
നാമം
    താടി, മൂക്ക്, ചുണ്ട്, ചെവി,വിരല്‍, പാര്‍ഷ്ണിപ്രദേശം,കണ്‍പോള ഇത്യാദി ചെറിയ അംഗം
Base: Sanskrit


പ്രത്യംഗം Edit
നാമം
    ആയുധം
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ canine, അദൃതനീയ, അജമാരം, അജഗളസ്തനം, ഫണിജ്ഝ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean