മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതുഷ്ടി Edit
നാമം
    സന്തുഷ്ടി
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ambiguity, അച്ച്, അക്ഷിതരം, അഭേദ്യ, കഴുമരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean