മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതീവേശം Edit
നാമം
    പ്രതിവേശം
Base: Sanskrit
More details: പാഠഭേദം


Entries from Datuk Database

പ്രതീവേശം(നാമം):: പ്രതിവേശം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ധിക്കുക, അരമ്മ, ആവ്, ഇടിമരം, പ്രായു്സ്സ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean