മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതീവേശം Edit
നാമം
    പ്രതിവേശം
Base: Sanskrit
More details: പാഠഭേദം


Entries from Datuk Database

പ്രതീവേശം(നാമം):: പ്രതിവേശം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ babbitt, അടയ്ക്കുക, പരിവ്, പരീരണം, രാജക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean