മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതിയോഗിത Edit
നാമം
    പ്രതിയോഗിയുടെ സ്ഥിതി
    enmity


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acute, macho, metropolitan, palpable, archangel


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean