മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതിഫലിത Edit
വിശേഷണം
    പ്രതിഫലിക്കപ്പെട്ട


Entries from Datuk Database

പ്രതിഫലിത(വിശേഷണം):: പ്രതിഭലിച്ച, നിഴലിച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ affright, അനാസ്തിക, അഭിദക്ഷിണം, ചല്ലി, മാനസമന്ദിരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean