മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതിപാദിത Edit
വിശേഷണം
    പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട


Entries from Datuk Database

പ്രതിപാദിത(വിശേഷണം):: പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇളംപിറ, ബദരീവാസ, അതിര്‍രേഖ, ഉപപാദുകന്‍, പരഭൃതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean