മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതിപാദനീയ Edit
വിശേഷണം
    പ്രതിപാദിക്കത്തക്ക


Entries from Datuk Database

പ്രതിപാദനീയ(വിശേഷണം):: പ്രതിപാദിക്കപ്പെടേണ്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ caesar, mosaic, sotto, അയ, അതിരോഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean