മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതിപദര്‍ശനി Edit
    സ്ത്രീ, സുന്ദരി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brilliant, അമലേചിതര്‍, അഗ്നിമിത്രന്‍, മണവറ, അര്‍ദ്ധഭാക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean