മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതിധാവനം Edit
നാമം
    ആക്രമണം, എതിര്‍പ്പ്
    attack, opposition
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

പ്രതിധാവനം(നാമം):: ആക്രമണം, എതിര്‍പ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവനീകമനന്‍, അപിമാന്യം, അത്യാശ്രമന്‍, അഭ്യഖ്യാനം, വാലായ്മ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean