മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതികര്‍മ്മാ Edit
നാമം
    വസ്ത്രമാല്യാദികളെക്കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരം; അതുനിമിത്തമുണ്ടായ ശോഭ


പ്രതികര്‍മ്മാ Edit
നാമം
    മാലിന്യം കളഞ്ഞ് ശരീരം വെടിപ്പുവരുത്തല്‍


പ്രതികര്‍മ്മാ Edit
നാമം
    പരിഹാരം


പ്രതികര്‍മ്മാ Edit
നാമം
    പ്രതികാരം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബന്ന്, അര്‍ത്ഥദന്‍, അന്തര്‍പ്രവാഹം, ആവൃത്ത, പിറന്നാള്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean