മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതാനി Edit
വിശേഷണം
    പ്രതാനത്തോടുകൂടിയ (പരപ്പുള്ള)


Entries from Datuk Database

പ്രതാനി(നാമം):: പ്രതാനത്തോടുകൂടിയ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ apple, astrophysics, അഗ്നിദീപ്ത, മടിക്കുക, അംബരചുംബി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean