മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതപ്ത Edit
വിശേഷണം
    അധികം ചൂടുപിടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ,തീയിലിട്ടു പഴുപ്പിക്കപ്പെട്ട


പ്രതപ്ത Edit
വിശേഷണം
    വളരെ ദുഃഖിച്ച


Entries from Datuk Database

പ്രതപ്ത(വിശേഷണം):: അധികം ചൂടുപിടിപ്പിക്കപ്പെട്ട, തീയിലിട്ടു പഴുപ്പിക്കപ്പെട്ട, വളരെ ദുഃഖിച്ച. (പ്ര.) പ്രതപ്തമാനസന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ quotum, warmth, അരിയാറ്, അദ്ധ്യാക്രാന്ത, വാര്‍ഷിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean