മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതക്ഷണം Edit
നാമം
    ഖണ്ഡനം


Entries from Datuk Database

പ്രതക്ഷണം(നാമം):: ഖണ്ഡനം, മുറിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ക്ഷതജം, തൃണധ്വജം, ദണ്ഡിക്കുക, ഊതുക, നായിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean