മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രണിവേശിക്കുക Edit
ക്രിയ
    വിവാഹം കഴിക്കുക
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

പ്രണിവേശിക്കുക(ക്രിയ):: വിവാഹം കഴിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ eureka, അഹിനാമ, മേകലാദ്രിജ, ഉടലെടുക്കുക, പതപ്പാട്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean