മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രണാപായം Edit
    ജീവനാശം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nothing, pestilence, repeat, ആട്ടുമുട്ടന്‍, ഫൂല്‍കാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean